Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Wyprzedaż - Outlet
Regulamin
Regulamin platformy sprzedażowej CERAMIKALINEA.PL

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z platformy sprzedażowej (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 2. Platforma sprzedażowa działająca pod adresem www.ceramikalinea.pl prowadzona jest przez AGA Zbigniew Sadowski Sp.J., NIP 9661237755, REGON 050593805, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087335. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń znajduje się: ul. Hetmańska 36, 15-727 Białystok, adres poczty elektronicznej: import@ceramikalinea.pl
 3. Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
  • telefonu +48 85 652 57 11
  • poczty elektronicznej (email) import@ceramikalinea.pl
  • kontakt osobisty od poniedziałku do piątku w siedzibie firmy przy ul. Hetmańskiej 36, 15-727 Białystok, w godzinach 9:00-16:00

Definicje:

 1. Platforma sprzedażowa – sklep internetowy działający pod adresem www.ceramikalinea.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
 2. Sprzedawca/Administrator/Administrator danych osobowych /Usługodawca – Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: AGA Zbigniew Sadowski Sp.J., NIP 9661237755, REGON 050593805, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000087335. ul. Hetmańska 36, 15-727 Białystok. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Platformy sprzedażowej w regulaminie RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść, oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Dzień roboczy – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Usługodawca skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny na platformie sprzedażowej umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 6. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, oraz historię zamówień Klienta.
 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów na platformie sprzedażowej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na platformie sprzedażowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka, oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Produkt – dostępna na Platformie sprzedażowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.
 12. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayPal lub innych systemów płatności on-line.
 13. Punkt odbioru osobistego – punkt obioru towaru przy magazynie, w którym można osobiście odebrać zamówienie przez Klienta zrealizowane przez Usługodawcę.
 14. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Platformy sprzedażowej.
 15. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Platformy sprzedażowej.
 16. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Platformy sprzedażowej.
 17. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy sprzedażowej.
 18. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 19. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach na Platformie sprzedażowej.
 20. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy sprzedażowej.
 21. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 22. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy sprzedażowej.
 23. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy sprzedażowej.

Usługi elektroniczne - przyjmowanie i realizacja zamówień:

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet definiowane jako usługi elektroniczne przez: Konto, Formularz Zamówienia, oraz Newsletter.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez internetową Platformę sprzedażową www.ceramikalinea.pl
 3. Zamówienia są przyjmowane również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem import@ceramikalinea.pl
 4. Zamówienia poprzez stronę internetową www.ceramikalinea.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na Platformie sprzedażowej. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego, oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 5. Klienci mają możliwość korzystania z Platformy sprzedażowej poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę Platformy sprzedażowej i w prawym górnym rogu wybrać: „Zarejestruj się” a następnie wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie. Składając zamówienie Klient dokonuje:
  • wyboru zamawianych towarów;
  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
  • oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);
  • wyboru sposobu uregulowania płatności. 
 7. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
  • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta: Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
  • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Usługodawcę wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
 9. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numeru telefonu kontaktowego lub adresu email.
 10. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.
 11. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców ) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta, nie będącego Konsumentem w terminie 30 dni, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Usługodawca najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. Klient będący Konsumentem ma prawo w opisanej sytuacji odstąpić od umowy na zasadach ogólnych.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Usługodawca i Klient będą uprawnieni do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy.
 14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.
 15. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.ceramikalinea.pl. Informacje te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
 16. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Platformą sprzedażową dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w sklepie internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.
 17. Niektóre towary sprzedawane na Platformie Sprzedażowej mogą posiadać gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie instrukcji załączonej w oryginalnym opakowaniu producenta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Zmiany w zamówieniach

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą wyłącznie po przez e-mail pod adresem import@ceramikalinea.pl.
 3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

Ceny towarów i koszty dostawy

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.ceramikalinea.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon według dyspozycji Klienta. Po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej faktura VAT zostanie dostarczona drogą elektroniczną w formie pliku PDF. Niezależnie od powyższego, Klient ma prawo zażądać dostarczenia faktury VAT w formie tradycyjnej. W takim przypadku faktura VAT zostanie dostarczona wraz z towarem lub oddzielną przesyłką.
 3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach w sekcji Płatności i dostawa - Czas i koszty dostawy.

Czas realizacji zamówienia i czas dostawy

 1. Czas dostawy produktów wynosi zazwyczaj nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku gdy z przyczyn od nas niezależnych, kompletacja zamówienia wydłuża się, Sprzedawca ustali z klientem umowny możliwy termin dostawy zamówienia. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia, w którym uwzględnia się tylko dni robocze.
 2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z Punktu Odbioru znajdującego się przy magazynie. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
 4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Punktu Odbioru. O możliwości odebrania zamówienia, Sprzedawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 • W przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 2 dni robocze.
 • W przypadku dostawy na terenie Białegostoku i okolic poprzez kuriera Usługodawcy przewidywany czas dostawy wynosi 24 godziny.
 • W przypadku odbioru osobistego w Punkcie Odbioru, przy ulicy Hetmańskiej 36, 15-727 Białystok - przewidywalny czas dostawy to ten sam dzień roboczy.
 • Czas dostawy określony przez firmy kurierskie jest umowny i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

Formy płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Gdy płatność nie zostanie zrealizowana, zamówienie zostanie anulowane.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub kuriera Usługodawcy; a także w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru);
  • płatność kartą płatniczą/kredytową (w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru);
  • płatność przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizowana za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych.
  • Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
   Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A."

  • płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto:                                                              ING Bank.: 12 1050 1823 1000 0022 0387 6533 (bez względu na formę dostawy/odbioru.).

Reklamacje, rękojmia i zwroty

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dzielimy na: jakościowe, ilościowe, uszkodzenia w transporcie, odbioru przesyłki.
 • Reklamacja jakościowa / ilościowa - W przypadku wykrycia wady produktu, lub braku kompletu akcesoriów po rozpakowaniu oryginalnie zapakowanego produktu, lub gdy produkt jest niezgodny z opisem, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z naszym sklepem celem zgłoszenia reklamacji. Produkty oferowane w naszym sklepie posiadają gwarancje producenta jak i często serwis, gdzie po analizie zgłoszenia reklamacyjnego dokładamy wszelkich starań aby proces reklamacji został jak najszybciej zamknięty. W tym przypadku nie ma potrzeby odsyłania produktu celem weryfikacji reklamacji - często naprawę lub wymianę produktu przeprowadzi serwis na miejscu u klienta.
 • W terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacyjnego poinformujemy klienta mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego. Do momentu zamknięcia reklamacji prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania towaru, oraz dokumentu zakupu co często jest warunkiem gwarancji.
 • Po otrzymaniu dostawy reklamacje dotyczące niezgodności ilościowej należy zgłosić w ciągu 24 godzin licząc od momentu odbioru towaru - po tym terminie reklamacja ilościowa nie będzie uwzględniana.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie - Każdy Klient ma prawo i zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru pod względem merytorycznym, ilościowym jak i jakościowym w obecności kuriera. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, otarcia, zgniecenia, rozerwaną folię zabezpieczającą - przed otwarciem przesyłki prosimy o zrobienie zdjęć w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki prosimy o spisanie w obecności kuriera wszelkich uwag dotyczących uszkodzeń. Należy też odebrać od kuriera jedną kopię protokołu uszkodzeń przesyłki, podpisanego przez kuriera z datą dostarczenia przesyłki z dopiskiem iż "protokół został sporządzony w obecności kuriera". Podpisany przez klienta, oraz kuriera protokół uszkodzeń prosimy o przesłanie do nas mailowo w terminie do 3 dni po otrzymaniu dostawy, wraz ze zdjęciami uszkodzeń przesyłki. Postarajcie się Państwo zrobić jak najwięcej zdjęć obrazujących uszkodzenia z widoczną nazwą produktów, oraz widoczną ilością uszkodzonych materiałów. W przypadkach kiedy dostawca / kurier odmówi wydania Państwu protokołu reklamacyjnego dostawy, prosimy o sfotografowanie samochodu dostarczającego towar wraz z numerami rejestracyjnymi i niezwłocznie poinformowanie nas o tym fakcie. Sprzedawca - jako zleceniodawca przesyłki w imieniu klienta przedkłada reklamację do firmy transportowej realizującej usługę spedycyjną. W przypadku odrzucenia reklamacji przez spedytora z uwagi na fakt źle spisanego protokołu reklamacyjnego dostawy ponosi klient biorąc pod uwagę iż każda ze stron ( klient / kurier) ma prawo na wprowadzenie poprawek w protokole z zachowaniem rzeczywistych zdarzeń.
 • Reklamacje odbioru przesyłki - W przypadku gdy wcześniej potwierdzona przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta lub Klient odmówi przyjęcia przesyłki co spowoduje iż towar wróci na magazyn - Klient będzie zobowiązany pokryć koszty ponownej wysyłki towaru wg. cennika zamieszczonego w regulaminie sklepu.
 • rękojmia - czas obowiązywania rękojmi - 2 lata, zasady składania reklamacji na podstawie rękojmi są takie same jak dla standardowej reklamacji.

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz reklamacji
Wypełnij (formularz reklamacji) i wraz ze zdjęciami produktu prześlij go do nas na adres e-mail reklamacje@ceramikalinea.pl. Formularz reklamacji powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres, e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, data i numer dokumentu zakupu, opis produktu i przyczyna reklamacji / wystąpienia wady, roszczenia reklamacyjne.

2. Zamknięcie reklamacji
W terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacyjnego poinformujemy klienta mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dołożymy wszelkich starań aby serwis / naprawa / wymiana produktu na wolny od wad nastąpiła w jak najkrótszym czasie. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie przekażemy szczegółowe uzasadnienie zamknięcia reklamacji.

3. Serwis - naprawa - wymiana
W uzasadnieniu postępowania reklamacyjnego będą szczegółowe informacje w jaki sposób zostanie zamknięty proces reklamacyjny.

Zwrot towaru - odstąpienie od umowy,

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru bez podania powodu zwrotu ( wyłącznie sprzedaż detaliczna - konsumencka). Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres e-mail: reklamacje@ceramikalinea.pl . Po zwrotnym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia zwrotu otrzymasz indywidualny numer zwrotu, gdzie prosimy o wydrukowanie formularza i dołączenie go do wysyłki zwracanego produktu/produktów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 3. Sklep dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności przez klienta włącznie z kosztami dostarczenia rzeczy do klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.
 4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem, oraz weryfikacji merytorycznej i jakościowej zwracanego towaru nie dłużej niż 14 dni od daty przyjęcia towaru.
 5. Klient będący Konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pocztą na nasz adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@ceramikalinea.pl

adres do korespondencji:

AGA Zbigniew Sadowski Sp.J.
ul.Hetmańska 36
15-727 Białystok

W celu oświadczenia zwrotu, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotów
Wypełnij formularz zwrotów (oświadczenie)
i prześlij go pocztą na nasz adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@ceramikalinea.pl. Po otrzymaniu od nas numeru zwrotu, dołącz go do przesyłki wraz z kopią dokumentu zakupu.


2. Odesłanie produktu
Odesłanie produktu w trybie zwrotu jest możliwe tylko i wyłączenie dla oryginalnie fabrycznie zapakowanych produktów, nie zużytych,  ze wszystkimi jego akcesoriami, w stanie niezmienionym. Zwrócony produkt przejdzie szczegółową kontrolę partii, odcienia, daty produkcji, numerów katalogowych celem weryfikacji produktu, który został uprzednio dostarczony - w przypadku jeżeli produkt zwracany nie pochodzi z naszej dystrybucji, zwrot takiego produktu będzie nie możliwy, a odbiór towaru będzie możliwy wyłącznie w trybie osobistym.  Wszelkie niezgodności towaru jak i wady produktów będą rozpatrywane wg. zgłoszeń reklamacyjnych, gdzie po weryfikacji tych zgłoszeń będziemy odnosić się do gwarancji producenta lub rękojmi wg. przepisów prawa.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu, iż nie stanowi już rzeczy fabrycznie zapakowanej w rozumieniu nowej - Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami jako np. komplet.
 • Zamówienia, które realizowane są pod indywidualne zamówienia klientów, potwierdzane są 50% zaliczką wartości zamówienia po ich kompletacji nie będzie możliwości zwrotu z uwagi na indywidualną realizację zamówienia - prosimy o odpowiedzialne i świadome zakupy.


3. Wysyłka
Zwracany produkt należy wysłać na adres:
AGA Zbigniew Sadowski Sp.J.
ul.Hetmańska 36
15-727 Białystok

4. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria, oraz kopię paragonu lub faktury. Po otrzymaniu zwrotu na magazyn zostaną wystawione stosowne korekty do dokumentu zakupu i zwrot środków.

 
 

Obsługa płatności online Blue Media S.A.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl